Нарушава ли се при риболов забраната за посещаване на паркове и градски градини

Със Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването бе въведена забрана за посещаване на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Контролът за спазването на противоепидемичните мерки е възложен на органите на МВР. Една седмица по- късно вече са факт и първите съставени актове за установяване на административно нарушение, изразяващо се в осъществяване на любителски риболов. Възможно ли е при упражняване на това хоби да е допуснато нарушение на заповедта на Министъра на здравеопазването и какво може да се направи за защита на правата и интересите на санкционираните лица?

Продължи

Условията за получаване на компенсации от работодателите при извънредно положение

С Постановление № 55 на Министерски съвет от 30.03.2020г. се определят условията, на които трябва да отговаря даден работодател, за да получат компенсации от държавния бюджет с цел запазване на заетостта, и реда за изплащане на полагащите се компенсации. Предмет на настоящото изложение са само условията, при които работодателите могат да се възползват от така наречената „мярка 60/40“.

Продължи

Какви са правата и задълженията на страните по трудов договор при обявено извънредно положение

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., бяха предвидени редица изменения в трудовото законодателство. Част от промените имат общ характер и не зависят от естеството на работата. Други мерки пък касаят определени категории работници и служители – учители, директори на училища, лица, оказващи или подпомагащи оказването на медицинска помощ, служители на районните здравноосигурителни каси и др.

Продължи

Плащане на сметките за електроенергия в извънредно положение

Пандемията от вируса COVID 19 създаде безпрецедентна обстановка в страната и засегна почти всички аспекти на гражданския оборот. В опит за уреждане на обществените отношения бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Част от въведените мерки касаят задължението на потребителите на електроенергия за заплащане на текущите сметки и сроковете за неговото изпълнение.

Продължи

Наем на търговски обект в условията на пандемия

В борбата си с вируса COVID-19  държавата въведе редица мерки, целящи ограничаване струпвнето на много хора на едно място. Първи адресати на рестрикциите станаха търговците, осъществяващи ресторантьорски услуги, и наемателите на обекти в „търговски центрове тип МОЛ“. За тях бе предвидена пълна забрана за осъществяване на дейност. Призивите населението да остане вкъщи засегнаха останалите търговци, тъй като доведе до рязко намаляване на потока от клиенти за всякакви стоки и услуги. Всичко това намали драстично оборотите, а за някои търговци постъпленията са нулеви. Това поставя пред бизнеса множество проблеми,

Продължи