Нарушава ли се при риболов забраната за посещаване на паркове и градски градини

Със Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването бе въведена забрана за посещаване на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Контролът за спазването на противоепидемичните мерки е възложен на органите на МВР. Една седмица по- късно вече са факт и първите съставени актове за установяване на административно нарушение, изразяващо се в осъществяване на любителски риболов. Възможно ли е при упражняване на това хоби да е допуснато нарушение на заповедта на Министъра на здравеопазването и какво може да се направи за защита на правата и интересите на санкционираните лица?

Продължи

Условията за получаване на компенсации от работодателите при извънредно положение

С Постановление № 55 на Министерски съвет от 30.03.2020г. се определят условията, на които трябва да отговаря даден работодател, за да получат компенсации от държавния бюджет с цел запазване на заетостта, и реда за изплащане на полагащите се компенсации. Предмет на настоящото изложение са само условията, при които работодателите могат да се възползват от така наречената „мярка 60/40“.

Продължи

Какви са правата и задълженията на страните по трудов договор при обявено извънредно положение

Със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., бяха предвидени редица изменения в трудовото законодателство. Част от промените имат общ характер и не зависят от естеството на работата. Други мерки пък касаят определени категории работници и служители – учители, директори на училища, лица, оказващи или подпомагащи оказването на медицинска помощ, служители на районните здравноосигурителни каси и др.

Продължи

Плащане на сметките за електроенергия в извънредно положение

Пандемията от вируса COVID 19 създаде безпрецедентна обстановка в страната и засегна почти всички аспекти на гражданския оборот. В опит за уреждане на обществените отношения бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Част от въведените мерки касаят задължението на потребителите на електроенергия за заплащане на текущите сметки и сроковете за неговото изпълнение.

Продължи

Наем на търговски обект в условията на пандемия

В борбата си с вируса COVID-19  държавата въведе редица мерки, целящи ограничаване струпвнето на много хора на едно място. Първи адресати на рестрикциите станаха търговците, осъществяващи ресторантьорски услуги, и наемателите на обекти в „търговски центрове тип МОЛ“. За тях бе предвидена пълна забрана за осъществяване на дейност. Призивите населението да остане вкъщи засегнаха останалите търговци, тъй като доведе до рязко намаляване на потока от клиенти за всякакви стоки и услуги. Всичко това намали драстично оборотите, а за някои търговци постъпленията са нулеви. Това поставя пред бизнеса множество проблеми,

Продължи

Сключване на брачен договор

След като сме наясно какви уговорки могат и какви не могат да бъдат постигнати между съпрузите, следва да се запознаем с процедурата по сключване на брачен договор и възможностите за неговото изменение, прекратяване и разваляне.

Продължи

Брачният договор – какво можем и какво не можем да уговаряме с него

С новия Семеен кодекс (СК) на съпрузите се даде възможност да изберат начина, по който да уредят имуществените отношения, възникващи по повод сключения брак. Този избор се свежда до законовия режим на общност, законовия режим на разделност и договорен режим, при който отношенията между съпрузите се уреждат от брачен договор, често неправилно наричан „предбрачен” договор. Брачният договор е най- либералният от трите споменати режима и дава възможност за постигане на широк кръг уговорки дори относно най- дребни детайли  на имуществените отношения. Същевременно обаче законът въвежда и някои ограничения в свободата на договаряне, произтичащи от особеностите на брачния съюз. Това, заедно с обстоятелството, че брачният договор е сравнително нов институт на българското семейно право, налага необходимостта от изясняване на неговата същност и съдържание.

Продължи

Неотложен, необходим и основен ремонт на общите части

Във всяка сграда идва момент, когато трябва да се извърши ремонт на общи части. ЗУЕС съдържа детайлна уредба на тази материя, но наред с това борави с множество специфични понятия, които често създават объркване и водят до спорове между съседите. Целта на настоящото изложение е да се разграничат основните и най- често срещани видове ремонт, предвидени в ЗУЕС- неотложен, необходим и основен, както и да се посочат основните положения, които следва да бъдат взети предвид при извършването им.

Продължи

Изваждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост (част 2 от 2)

Процесът по изваждане на собственик преминава през два етапа – първият се развива пред етажната собственост, а вторият – пред съда.

1. Осъществяване на процедурата пред етажната собственост

Изваждането на собственик от сградата на практика представлява лишаване на едно лице от правото да ползва собствения си имот, т.е. това е ограничаване на правото на собственост, което се допуска само в краен случай и като последна мярка. Затова, законът поставя изискване, преди да се стигне до там, на правонарушителя да се даде последна възможност да поправи поведението си.

Продължи

Изваждане на собственик от сграда в режим на етажна собственост (част 1 от 2)

Институтът на изваждане на собственик на етаж или част от етаж в сграда в режим на етажна собственост е изключително ефективен инструмент в ръцете на съкооператорите за осигуряване реда и уреждане на различни видове спорни отношения в сградата. Въпреки това много хора не знаят за него или го подценяват, поради което се използва сравнително рядко.

Продължи