Нарушава ли се при риболов забраната за посещаване на паркове и градски градини

Със Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването бе въведена забрана за посещаване на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Контролът за спазването на противоепидемичните мерки е възложен на органите на МВР. Една седмица по- късно вече са факт и първите съставени актове за установяване на административно нарушение, изразяващо се в осъществяване на любителски риболов. Възможно ли е при упражняване на това хоби да е допуснато нарушение на заповедта на Министъра на здравеопазването и какво може да се направи за защита на правата и интересите на санкционираните лица?

Съгласно чл. 107 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ териториите за паркове и градини се определят от общия устройствен план на града с неговото землище или на селищно образувание с национално значение. Паркове могат да бъдат създадени и по силата на специален закон, но и в този случай е налице конкретен акт, който да определя тяхнатаплощ и граници. Следователно само ако даден водоем попада в територия, на която с устройствен план или нормативен акт е придаден статут на парк или градина, то риболовът на него ще представлява нарушение на Заповед № РД-01-143/ 20.03.2020г.

Ако водоемът не се намира в границите на парк или градина, определени с общ или подробен устройствен план или с друг нормативен акт, то същият не попада в предметния обхват на заповедта на Министъра на здравеопазването. Поради това риболовът на такъв водем няма да представлява основание за издаване на акт за установяване на административно нарушение, а издаденият такъв ще бъде незаконосъобразен.

Във връзка с горното обаче следва да се имат предвид и другите ограничения, въведени с извънредното положение, и най- вече за напускане на населените места и за носенето на защитна маска. Със Заповед № РД-01-143/ от 20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/ 25.03.2020г., се предвижда пропускане през контролно- пропускателните пунктове на областните центрове да става единствено по повод неотложно пътуване. Риболовът не може да бъде окачествен като причина за неотложно пътуване, поради което напускането на областния център с тази цел би противоречало на цитираните заповеди и ще е основание за налагане на санкция. Също така със Заповед № РД-01-197/ 11.04.2020г. се предвижда на задължителното носене на обществени места на защитна маска за лице, шал, кърпа или друго средство, покриващо носа и устата. Съгласно даденото определение обществени са онези места, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване. Това означава, че повечето водоеми като свободно достъпни и предназначени за обществено ползване, представляват „обществени места“ по смисъла на заповедта. Поради това носенето на защитни средства по време на риболов ще бъде задължително.

Какво може да се направи, ако е съставен акт за установяване на административно нарушение за осъществяване на риболов на водоем, който не попада в територията на парк или градска градина?

Съгласно Закона за административните нарушения и наказания санкционираното лице има право да подаде писмени възражения срещу акта. Възраженията се подават в тридневен срок от подписване на акта. След изтичане на този срок, независимо дали е подадено възражение или не, цялата преписка се изпраща на административно- наказващия орган. Ако счете, че е налице административно нарушение,  наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на извършителя предвиденото в съответния нормативен акт административно наказание. Наказателното постановление се връчва на нарушителя и може да бъде обжалвано по съдебен ред в седемдневен срок от получаването му.

Още по темата:

Какви са правата и задълженията на страните по трудов договор при обявено извънредно положение

Плащане на сметките за електроенергия в извънредно положение

You may also like