Плащане на сметките за електроенергия в извънредно положение

Пандемията от вируса COVID 19 създаде безпрецедентна обстановка в страната и засегна почти всички аспекти на гражданския оборот. В опит за уреждане на обществените отношения бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. Част от въведените мерки касаят задължението на потребителите на електроенергия за заплащане на текущите сметки и сроковете за неговото изпълнение.

С чл. 98а, ал. 2, т. 4 от Закона за енергетиката е вменено задължение на крайните снабдители с електрическа енергия да предвидят в Общите си условия срок за плащане на текущите задължения. Най- често този срок е 10 дни от издаване на фактурата за отчетния период. Това означава, че потребителите имат 10 дни да заплатят сметката си, като при неизпълнение търпят съответните неблагоприятни последици- дължат лихва и дори електроснабдяването може да бъде преустановено. Препоръката на здравните власти да не се напускаме домовете си за времетраенето на извънредното положение, което се очаква да бъде поне един месец, поставя въпроса как да платим сметките си за ток в предвидения 10 дневен срок.

Частично разрешение на този проблем е намерено с § 2, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 мар 2020г. Съгласно цитираната норма, срокът за плащане на сметките за потребена електроенергия се удължава от 10 дни на 20 дни. Това е валидно обаче само за битовите потребители, т.е. за онези, които ползват електричество за задоволяване на собствени битови нужди. Тази мярка е неприложима за търговците, използващи електричество за небитови и производствени нужди. В случай че извънредното положение продължи по- дълго от начално обявеното, има опасност даденият 20- дневен срок да се окаже недостатъчен. В този случай законът предвижда възможност срокът за плащане да бъде продължен със заповед на министъра на енергетиката. Поради това препоръчваме да се следи сайта на Министерство на енергетиката- www.me.government.bg

Независимо от продължаването на срока до 20 или повече дни, следва да се има предвид, че съгласно чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 мар 2020г. до отмяна на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици. Това означава, че дори и задълженията за потребена електроенергия по издадените фактурида не бъдат заплатени своевременно, не следва върху дължимите суми да се начисляват лихви, а електроснабдяването да бъде прекратено. Доколкото тази мярка не е ограничена до конкретен вид правни субекти, считам, че същата ще е приложима не само за битови, но и за небитови потребители.

Още по темата:

Какви са правата и задълженията на страните по трудов договор при обявено извънредно положение

Наем на търговски обект в условията на пандемия

 

You may also like