Административно право

Адвокатска кантора „Станчев и партньори” оказва правна помощ и съдействие във всички видове административни производства, както и в съдебни производства във връзка с административни актове.  Част от услугите, които предлагаме в сферата на административното право и процес, са:

  • Консултации по всички въпроси на административното право;
  • Представителство пред всички административни органи;
  • Консултации и съдействие за придобиване на разрешителни и лицензии;
  • Оспорване по административен ред на административни актове;
  • Оспорване по съдебен ред на наказателни постановления, индивидуални и общи административни актове и др;
  • Процесуално представителство в производства по ангажиране отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни действия и актове на администрацията;