Сключване на брачен договор

След като сме наясно какви уговорки могат и какви не могат да бъдат постигнати между съпрузите, следва да се запознаем с процедурата по сключване на брачен договор и възможностите за неговото изменение, прекратяване и разваляне.

Продължи

Брачният договор – какво можем и какво не можем да уговаряме с него

С новия Семеен кодекс (СК) на съпрузите се даде възможност да изберат начина, по който да уредят имуществените отношения, възникващи по повод сключения брак. Този избор се свежда до законовия режим на общност, законовия режим на разделност и договорен режим, при който отношенията между съпрузите се уреждат от брачен договор, често неправилно наричан „предбрачен” договор. Брачният договор е най- либералният от трите споменати режима и дава възможност за постигане на широк кръг уговорки дори относно най- дребни детайли  на имуществените отношения. Същевременно обаче законът въвежда и някои ограничения в свободата на договаряне, произтичащи от особеностите на брачния съюз. Това, заедно с обстоятелството, че брачният договор е сравнително нов институт на българското семейно право, налага необходимостта от изясняване на неговата същност и съдържание.

Продължи