Условията за получаване на компенсации от работодателите при извънредно положение

С Постановление № 55 на Министерски съвет от 30.03.2020г. се определят условията, на които трябва да отговаря даден работодател, за да получат компенсации от държавния бюджет с цел запазване на заетостта, и реда за изплащане на полагащите се компенсации. Предмет на настоящото изложение са само условията, при които работодателите могат да се възползват от така наречената „мярка 60/40“.

I. Първото изискване, заложено в Постановление № 55, за получаване на компенсации, е, дейността на работодателя да е съществено засегната от извънредното положение. Това условие е налице в следните хипотези:

 1. Преустановяване работата на преприятието или на част от него поради обявеното извънредно положение със заповед на държавен орган;
 2. Преустановяване работата на предприятието, на част от него или на отделни работници/служители със заповед на работодателя, издадена във връзка с извънредното положение;
 3. Въвеждане на непълно работно време в предприятието или негово звено, установено със заповед на работодателя, издадена във връзка с извънредното положение;

II. При преустановяване работата на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган, работодателят може да получи компенсации при следните допълнителни условия:

 1. Работодателят да е местно физическо или юридическо лице, или чуждестранно юридическо лице, осъществяващо стопанска дейност в страната;
 2. Да е заявил изплащане на компенсации за работинци/ служители, осигурени в някоя от  икономическите дейности, посочени по- долу;
 3. Работодателят няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечаване;
 4. Работодателят не е обявен в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. Работодателят запази заетостта на работниците/ служителите, за които е получил компенсации, за период, не по- малък от този, за който са изплатени компенсациите;
 6. Работодателят не прекрати трудовите договори на работници/ служители на основание спиране на работата за повече от 15 дни, намаляване обема на работата, закриване на част от предприятието или намаляване на щата, за периода, за който се изплащат компенсации;
 7. Работодателят няма установено с влязъл в сила акт на компетентен орган нарушение по Кодекса на труда или Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

За да могат да кандидатстват за получаване на компенсации, работниците/ служителите за които същите ще се изплащат, следва да са осигурени в някоя от следните икономически дейности:

 • Търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети, с изключение на: търговия на дребно в специализирани и неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, с медицински и ортопедични стоки, търговия на дребно на открити щандове и пазари и извън търговски обекти;
 • Друг пътнически сухопътен транспорт;
 • Пътнически въздушен транспорт;
 • Хотелиерство;
 • Дейност на ресторанти и заведения за бъбрзо обслужване;
 • Дейност на питейни заведения;
 • Прожектиране на филми;
 • Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;
 • Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • Предучилищно образование (частен сектор);
 • Артистична и творческа дейност;
 • Други дейности в областта на културата;
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих;
 • Поддържане на добро физическо състояние;
 • Други икономически дейности- за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето.

IV. При преустановяване работата на предприятието или на част от него със заповед на работодателя или при въвеждане на непълно работно време, работодателят може да получи компенсации при следните допълнителни условия:

 1. Да не осъществява дейност в някой от следните сектори по Класификация на икономическите дейности – Селско, горско и рибно стопанство; Финансови и застрахователни дейности; Държвно управление; Образование; Хуманно здравеопазване и социална работа; Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинста по производство на стоки и услуги за собствено потребление; или Дейности на екстериториални организации и служби;
 2. Да отговарят на криериите от раздел II на изложението с изключение на т. 2;
 3. Да са декларирали намаляване на приходите от продажби както следва: 1.) за лицата, учредени преди 01.03.2019г. -с не по- малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната година, или 2.) за лицата, учредени след 01.03.2019г. -с не по- малко от 20% през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020г;

V. Компенсациите, изплащани от държавата, са в размер на 60% от размера на осигурителния доход за януари 2020г. за всеки работник/ служител, чиято работа е засегната от прекратяване на дейността на предприятието или въвеждане на непълно работно време. При установяване на непълно работно време компенсациите се изплащат пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. Важно условие е, заетостта на този работник/ служител да бъде запазена за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. Осигурителният доход се определя по следния начин:

 1. За лицата, които имат отработени дни – среднодневния осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за януари;
 2. За лицата, които през целия месец януари са ползвали отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5- годишна възраст – среднодневния размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за янувари;
 3. За лицата, които през целия месец януари са ползвали отпуск за отглеждане на дете до 2- годишна възраст – минималната месечна работна заплата за страната;
 4. За лицата, които саползвали отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5- годишна възраст или отглеждане на дете до 2- годишна възраст – среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 5. За лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурявани при този работодател – минималната месечна работна заплата за страната.

 VI. При наличие на някоя от хипотезите , посочени в раздел I, и ако отговаря на съответните условия от раздел II или III, работодателят може да получи компенсация за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., но за не повече от три месеца.

 VII. Компенсации не се изплащат за работници и служители, които:

 1. Не са били в трудово правоотношение с работодателя преди 13.03.2020г;
 2. Ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5- годишна възраст или отглеждане на дете до 2- годишна възраст;
 3. Получават възнаграждението си от финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства;

Още по темата:

Наем на търговски обект в условията на пандемия

Какви са правата и задълженията на страните по трудов договор при обявено извънредно положение

 

 

You may also like