Трудово право

Базирайки се на дългогодишния ни опит в Адвокатска кантора „Станчев и партньори” предоставяме на нашите клиенти, независимо дали работодатели или работници/ служители, богат набор от услуги в сферата на трудовото право, сред които:

  • Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, анекси, споразумения, и всички други документи, свързани с индивидуалните трудови правоотношения;
  • Изготвяне на вътрешни правила, необходими за дейността на работодателя – правила за здравословни и безопасни условия за труд, правила за вътрешния трудов ред, инструкции, наредби, заповеди и всички други документи, издавани от работодателя и касаещи работния процес в предприятието;
  • Консултиране по въпросите на възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения;
  • Консултиране относно законосъобразността на процедурите по уволнение, ангажиране имуществената или дисциплинарна отговорност на работника/ служителя, и др;
  • Представителство на работодателя пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство;
  • Процесуално представителство в съдебни производства във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове;